OWAU NO KA “I”

 

«Я» выхожу из пустоты в свет, 

Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

«Я» то дыхание, которое питает жизнь,  

Owau no ka, ha ka mauli ola,

«Я» то начало, тот абсолют за пределами сознания,

Owau no ka poho, ke ka’ele mawaho a’e o no ike apau.

«Я», Мое Тождество, Все.

Ka “I”, Ke Kino Iho, na Mea Apau.

«Я» рисую радуги над водами,   

Ka a’e au i ku’u pi’o o na anuenue mawaho a’e o na kai a pau,

Смысл в непрерывности сознания.

Ka ho’omaumau o na mana’o ame na mea a pau.

«Я» есть вдыхаемый и выдыхаемый воздух,

Owau no ka “Ho”, a me ka “Ha”,

Невидимое, неосязаемое дуновение,

He huna ka makani nahenahe,

Необъяснимый атом творения.

Ka “Hua” huna o Kumulipo.

«Я» есть «Я»

Owau no kaI

Copyright © 1980 The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos